Ostaci antibiotika koji se nalaze u ruskoj peradi

Odbor za kontrolu kvalitete provjerio je kvalitetu ruskih proizvoda peradi. Otkrili su da jedan od dva uzorka sadrži ostatke antibiotika. 21 stručnjaci odabrali komad ohlađenog mesa peradi iz najprodavanijih domaćih proizvođača za provjeru usklađenosti s temeljnim zahtjevima kakvoće. Meso se uspoređuje s 44 parametara, uključujući broj bakterija, ostatke antibiotika, polifosfata i klora. Istraživanje je pokazalo da jedan od tri pilića zadovoljava zakonske zahtjeve za kvalitetom i sigurnošću proizvoda, kao i višim standardima Odbora, te stoga može dobiti oznaku ruske kvalitete.

Niti jedan od uzoraka pilića nije otkrio fosfat, koji se koristi kao dobitnik tjelesne mase, i klorne tvari koje se koriste za dezinfekciju pilića. Ipak, većina ispitanih kokoši sadržavala je antibiotike, Na primjer, dva uzorka kokoši sadržavala su neprihvatljivu količinu tetraciklina. Ostali uzorci sadržavali su devet antimikrobnih sredstava, kao što su nitrofurani, kinoloni i kokcidiosztati, koji su pravno ovlašteni u Rusiji, ali strogo regulirani u inozemstvu i negativno utječu na zdravlje potrošača. Osim toga, sadržavala su se dva uzorka Smrtonosne bakterije, poput salmonele i listere.

Na temelju rezultata revizije Odbor je obavijestio nadležne državne agencije da je potrebno mijenjati postojeće propise i proširiti popis zabranjenih antibiotika.